Felnőttoktatásra jelentkezés
Képzés kereső
Magyar
English
Deutch
Magyar
English
Deutch
Intézményi adatok

Állásajánlatok

2017.05.05
Békéscsabai Szakképzési Centrum   Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma Letölthető dokumentum közlekedésgépész mérnök-mérnöktanár Letöltés logisztikai mérnök - mérnöktanár Letöltés közlekedés mérnök-mérnöktanár Letöltés informatika szakos tanár Letöltés német nyelvszakos középiskolai tanár Letöltés   Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Letölthető dokumentum épületgépész tanár Letöltés angol nyelvtanár Letöltés  

Tagintézmény vezetői pályázatok 2017

2017.04.06
Békéscsabai Szakképzési Centrum Intézmény neve Letölthető dokumentum Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakközépiskolája és Kollégiuma Schnider György Szűcs Lajos  

GINOP 5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására

2016.09.14
Tartalomjegyzék Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatásáraprogramról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó vállalkozások vállalati kapcsolattartói számára Kapcsolat Kapcsolódó dokumentumok   Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja: a vállalkozás számára a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése a 25 év alatti szakképzett fiatalok gyakornokként való alkalmazásával A rendelkezésre álló keretösszeg: 15 Mrd Ft Pályázók köre: mikro- kis-, és középvállalkozások A pályázatokat a vállalkozások 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között nyújthatják be, a foglalkoztatás legkésőbb 2019. november 30-ig tarthat. A támogatás mértéke: 100% A támogatás összege: minimum 1,9 millió Ft, maximum 30 millió Ft A projekt megvalósítás időtartama: minimum 9 hónap, maximum 15 hónap (ez utóbbiba a pénzügyi lezárás is beletartozik) Előleg: 5 millió Ft feletti támogatási összeg megítélése esetén igényelhető. Az előleg maximum a támogatás 50%-a, de maximum 15 millió Ft lehet. Pályázati feltételek: A vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt. A vállalkozás legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, azaz legalább 2015-ös, vagy korábbi alapítású. Az előző üzleti évben a saját tőke nem volt negatív és nem csökkent a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá. A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző évi árbevételt és a mérlegfőösszeget. A vállalkozás ellen nincs folyamatban NAV végrehajtási eljárás. A beadott pályázat az értékelési szempontok alapján minimum 45 pontot elér. A támogatást igénylő a pályázathoz mellékelte a területileg illetékes szakképzési centrum igazolását a megtörtént kapcsolatfelvételről. A gyakornokokkal szemben támasztott követelmények: A munkaviszony megkezdésekor 25 évnél fiatalabb. Az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítése van, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket, vagyis nem felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítésű. A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem tanul, és nem is dolgozik. Nincs felsőfokú végzettsége. A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban. A fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben - a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően - igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)   Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 1. Gyakornokok foglalkoztatása A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának, melyről a Járási Hivatal által kiállított Igazolást kap. (Az igazolást be kell mutatnia a vállalkozásnak, és azt a projekt dokumentációjában meg kell őrizni.) A projekt teljes időtartamára (9 + 4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt kell létesíteni. A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkáltató és a gyakornok támogatott projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket. A munkaszerződésben is fel kell tünetetni a támogatott projekthez kapcsolódó feladatokat (9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése és együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval) A támogatás a foglalkoztatás első 9 hónapjára igényelhető. Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, pl. lakcímváltozás (azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok) miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható. A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (+ 4,5 hónap) a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére. A foglalkoztatás ideje alatt (9 + 4,5 hónap) a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető. A támogatást igénylőnek a továbbfoglalkoztatás teljesülését legkésőbb a továbbfoglalkoztatási időszak lejártát követően kell igazolnia.   1.2. A gyakornoki a foglalkoztatásból kizáró okok: Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal már bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.     2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.   3. Adminisztrációs tevékenység gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása a kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás   Elszámolható költségek: Bér jellegű költségek: a gyakornok bérköltsége: minimum a mindenkori garantált bérminimum összege (2016. évben bruttó 129.000 Ft), maximum bruttó 200.000 Ft (A munkabér a + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási időszak alatt sem csökkenhet.) munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt), Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók abban az esetben, ha a vállalkozás egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. (Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható) A munkáltatót terhelő adók és járulékok A megváltozott munkaképességű gyakornok esetén a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége; A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség. A vállalati kapcsolattartó esetében támogatás mértéke kapcsolattartónként maximum havi bruttó 75.000 Ft legfeljebb 15 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatási idejére (a továbbfoglalkoztatásra nem) Vállalkozói kivét (abban az esetben, ha a vállalkozó maga a vállalati gyakornoki kapcsolattartó) a vállalati gyakornoki kapcsolattartónál meghatározott mértékig Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésére foglalkoztatott személy kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt a teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2016. évben havi bruttó 258 000 forint erejéig kaphat bért.   Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, munkavégzéshez A megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzését, és/vagy átalakítását. Anyagköltség (100.000 Ft-ot el nem érő kis értékű tárgyi eszközök összesen maximum 300.000 Ft értékben, pl munkaruha, munkavédelmi felszerelés, stb.) Eszközök és immateriális javak (az elszámolható költség maximum 25%-a lehet infrastrukturális és ingatlan beruházással együtt) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás). Az elszámolható költségek maximum 10%-a lehet   Általános (rezsi)költség Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás  Az általános rezsiköltség, és a kötelező nyilvánosság, tájékoztatás  költsége, átalány alapú elszámolással a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak (vállalati kapcsolattartó(k) és a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy) személyi jellegű ráfordításainak 15%-ig számolhatók el, ha ezek a költségek nem érintettek közbeszerzéssel.   A gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb szempontok: Egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban. Ha a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását. Ebben az esetben is feltétel, hogy a gyakornok regisztrálása az Ifjúsági Garancia programban megtörténjen. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni. Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően, akár próbaidő alatt, a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz (maximum a támogatási időszak alatt 2 alkalommal történhet ilyen módosulás), akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható. Amennyiben a gyakornokcsere miatt a foglalkoztatás időszaka nem folytatólagosan történik 9 hónapon keresztül, úgy a projektmegvalósítás időtartama legfeljebb 15 hónap lehet. Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán – ide értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti, munkáltatói azonnali hatályú felmondást is - szűnik meg, akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos részét visszafizetési kötelezettség terheli. A kedvezményezett az új gyakornok megtalálásával és bevonásával kapcsolatban a területileg illetékes szakképzési centrumhoz, mint a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások c. kiemelt felhívás kedvezményezett konzorciumi partneréhez, és/vagy a területileg illetékes Járási Hivatalhoz, mint az Ifjúsági Garancia Rendszert koordináló szervhez fordulhat segítségért. Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz, akkor az új gyakornok csak a korábban alkalmazott gyakornok munkakörében foglalkoztatható vagy olyan hasonló munkakörben, amelynek betöltéséhez alátámaszthatóan alkalmasak a korábban beszerzett eszközök, immateriális javak. A támogatást igénylőnek legkésőbb az előlegigényléskor, vagy egyszeri elszámolás esetén a záró kifizetés igénylésekor be kell nyújtania a Gyakornoki és kapcsolattartói összesítő nyilatkozatot. A támogatási kérelemtől való – a támogatási összeget befolyásoló - eltérés(eke)t a támogatást igénylőnek a változást követően azonnal, de legkésőbb a soron következő kifizetési igénylésben szükséges jeleznie, valamint a mellékletet ismételten benyújtania. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól elállhat. Az Elszámoló lapot a támogatást igénylőnek a gyakornok(ok) személyi jellegű ráfordításával kapcsolatos támogatás elszámolást tartalmazó kifizetés igénylésekor be kell nyújtania. A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 napon belül igazolnia kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva (Nyilatkozat statisztikai létszám benyújtásával). A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól elállhat. A támogatást igénylő vállalja, hogy adatot szolgáltat a területileg a projektmegvalósítás helyszínéhez legközelebbi, azonos régióban működő szakképzési centrum részére a gyakornokok számáról, személyéről, munkaköréről, béréről, a támogatott foglalkoztatás időtartamáról, és a továbbfoglalkoztatásról. A támogatást igénylő 5 millió Ft támogatási összeg felett köteles a területileg illetékes szakképzési centrum által meghatározott személyes együttműködésre. Az együttműködést legalább két, személyes részvételt igénylő együttműködési alkalommal kell teljesítenie a támogatást igénylőnek. A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszíne ugyanaz a helyszín kell, hogy legyen. A munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a munkavégzés helyét. Vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) esetében, amennyiben a gyakornokcserére biztosított legfeljebb két alkalom lehetőségeit a támogatott vállalkozás kimerítette, az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van mód a kieső gyakornok pótlására. A támogatást igénylő vállalja, hogy a gyakornokkal történő munkaviszony létrejöttéről a szakképzési centrumot 10 munkanapon belül elektronikus formában értesíti.   Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások: A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylő vállalkozásnál. 1-3 gyakornok mellé egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó, 4-6 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 7-nél több gyakornok esetében legfeljebb három vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása az előrehaladási naplóban. Egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó egyszerre csak egy projekt megvalósításában vehet részt. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata, hogy a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával a támogatási időszakban értékelést adjon a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál (teljesítményértékelési dokumentum) a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is. A teljesítményértékelés kötelező vállalás, amelynek nem teljesítése a támogatástól való elállást vonhatja maga után. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó köteles a megvalósítás során - beleértve a továbbfoglalkoztatási időszakot is - együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, a támogatott projekt megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal, amely a konstrukcióhoz kapcsolódó, központi támogatási tevékenységet végez. Az együttműködés keretében adatot kell szolgáltatni az illetékes szakképző centrumnak a gyakornok foglalkoztatásával, előrehaladásával kapcsolatban. A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap végéig. Amennyiben a gyakornok megváltozott munkaképességű, és munkába járását, munkavégzését segítő személy támogatja, az előrehaladási napló részét képezi a segítő tevékenység dokumentálása.   Területi korlátozás: A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet. A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik az előbb felsorolt régiók egyikében.   A foglalkoztatás igazolására szolgáló dokumentumok: aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás, amely tartalmazza a munkavégzés helyét, a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási helyének igazolása, a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása, a munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása. A felsorolt dokumentumokat a tényleges a projekthelyszínen rendelkezésre kell állnia.   Kötelező vállalás: A gyakornok(ok) teljesítményértékelése: legalább 1 db Indikátor: A gyakornoki program eredményeként munkatapasztalatot szerző résztvevők száma (min. 1 fő)     Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó vállalkozások vállalati kapcsolattartói számára A pályázat célja: a vállalkozások számára a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése 25 év alatti szakképzett fiatalok gyakornokként való alkalmazásával kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására is.  A pályázatokat a vállalkozások 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között nyújthatják be, a foglalkoztatás legkésőbb 2019. november 30-ig tarthat. A projekt megvalósítás időtartama: minimum 9 hónap, maximum 15 hónap A vállalati gyakornoki kapcsolattartó egy olyan szakember aki maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja, legalább középfokú végzettséggel és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezik a támogatást igénylő vállalkozásnál, aki szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként egyszerre csak egy projekt megvalósításában vesz részt. aki után kapcsolattartónként maximum havi bruttó 75.000 Ft mértékű támogatást igényelhető legfeljebb 15 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatási idejére. (A kapcsolattartóknak a továbbfoglalkoztatási időszakra már nem jár támogatás.) aki után a támogatás vállalkozói kivétként (abban az esetben, ha a vállalkozó maga a vállalati gyakornoki kapcsolattartó) is elszámolható.   Vállalati gyakornoki kapcsolattartó kötelezően megvalósítandó tevékenységei: Ellenőrzi, hogy a gyakornok regisztrált-e az Ifjúsági Garancia programba. A gyakornokkal létrejött munkaviszonyról 10 munkanapon belül elektronikus formában értesíti a szakképzési centrumot. Segíti a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedését, munkáját, fejlődését értékeli, előrehaladását dokumentálja az előrehaladási naplóban. A gyakornok(ok) beilleszkedéséről vezetett előrehaladási naplót benyújtja a területileg illetékes szakképzési centrumnak, illetve a Támogatónak, legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap végéig. Ha a gyakornok megváltozott munkaképességű, és munkába járását, munkavégzését segítő személy támogatja, az előrehaladási naplóban a segítő tevékenységet is dokumentálja. A továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával a támogatási időszakban értékelést ad a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál (teljesítményértékelési dokumentum) a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is. A teljesítményértékelést kötelezően elkészíti, mert a nem teljesítés a támogatástól való elállást vonhatja maga után. A megvalósítás során - beleértve a továbbfoglalkoztatási időszakot is - együttműködik a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, a támogatott projekt megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal. Az együttműködés keretében adatot szolgáltat az illetékes szakképző centrumnak a gyakornok foglalkoztatásával, előrehaladásával kapcsolatban. 5 millió Ft támogatási összeg felett legalább két alkalommal személyes együttműködési alkalmat teljesít a területileg illetékes szakképzési centrummal.   A vállalati kapcsolattartó után elszámolható havi maximum bruttó 75.000 Ft költség tartalmazhat: munkaviszony alapján fizetett bérköltséget; természetes személlyel kötött számfejtett megbízási szerződés alapján fizetett bérköltséget, vállalkozói kivétet (abban az esetben, ha a vállalkozó maga a vállalati gyakornoki kapcsolattartó) a vállalati gyakornoki kapcsolattartónál meghatározott mértékig; a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adókat és járulékokat. ha a vállalati gyakornoki kapcsolattartó hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeként kerül elszámolásra, a foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés idejére számolható el.   Kapcsolat Békéscsabai Szakképzési Centrum 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. III. emelet.  Mucsi Balázs Főigazgató, hálózati kapcsolattartó és Ungvölgyi János szakképzési referens, tanácsadó  Telefonszám: +36(66)441-314/121 mellék E-mail: janos.ungvolgyi@bszc.hu   Kapcsolódó dokumentumok GINOP 5.2.4-16 (Prezi bemutató) Felhívás Monitoring tájékoztató Jogosúltsági szempontok  

Szervezeti felépítés

2016.08.02
1.  függelék*   A Békéscsabai Szakképzési Centrum központi munkaszervezete felépítésének ábrája   *  Békéscsabai Szakképzési Centrum SZMSZ  

A Békéscsabai Szakképzési Centrum alapfeladatát meghatározó, valamint a működését szabályozó alapvető jogszabályok

2016.08.02
A Békéscsabai Szakképzési Centrum feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök   a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény​ http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV   a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény ​​​http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100187.TV   a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet ​​http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400319.KOR   a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet ​​http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500120.KOR   az államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. törvény ​​http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV  

Irányítás és felügyelet

2016.08.02
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. WEB: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

BSZC szervezeti egységeinek vezetői

2016.08.02
Békéscsabai Szakképzési Centrum NÉV BEOSZTÁS ELÉRHETŐSÉG Mucsi Balázs Sándor főigazgató 66/441-314/101 Hoffmann Erika gazdasági főigazgató-helyettes 66/441-314/102 Vlcskó Pál szakmai főigazgató-helyettes 66/441-314/103  

Tagintézmény vezetői pályázatok 2016

2016.04.18
Békéscsabai Szakképzési Centrum Intézmény neve Letölthető dokumentum Békéscsabai SZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolája Maczik Mihály Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskolája Skultétiné Barna Anita Békéscsabai SZC Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakképző Iskolája Andrej Éva Szánduné Ujszigeti Gabriella Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma Tálas József Csaba Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Paláncz György Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakképző Iskolája és Kollégiuma Kiss Mihály Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakközépiskolája és Kollégiuma Török Árpád Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája Eke Ibolya Másolat eredetijeTagintézmény vezetői pályázatok - vélemények.pdf

Közérdekű adatok

2015.12.08
A közérdekű adatok közzétételi kötelezettsége és azok folyamatos frissítése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által történik. I. Szervezeti, személyi adatok A Békéscsabai Szakképzési Centrum elérhetőségei A Békéscsabai Szakképzési Centrum szervezeti egységeinek vezetői Szervezeti felépítés Irányítás és felügyelet Ügyfélszolgálat II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok A Békéscsabai Szakképzési Centrum alapfeladatát meghatározó, valamint a működését szabályozó alapvető jogszabályok Alapító Okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Főigazgatói vezetői program III. Gazdálkodási adatok Éves költségvetés - 2016 Éves költségvetés - 2015 Foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatok Költségvetési támogatások Európai Uniós projektek Szerződések nettó 5 M forintot elérő szerződések Közbeszerzések Közbeszerzési terv 2017 Közbeszerzési terv 2016 Közbeszerzés útján megkötött szerződések Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Szerződések teljesítése Előzetes vitarendezés Éves statisztikai összegezés  

Diákok

2015.10.16
Kedves Diákok! Körömi Kitti vagyok, jelenleg a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakképző Iskolája és Kollégiuma, továbbá a Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája, valamint a Békéscsabai SZC Kós Károly Építő-, Fa- Szolgáltatóipari Szakképző Iskolája iskolapszichológusa. 2013-ban szereztem pszichológusi végzettséget a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia szakán Iskolapszichológia és tanácsadás szakirányon. Jelenleg is folytatom a képzésem, pedagógiai szakpszichológus szakirányon. Mivel foglalkozik egy iskolapszichológus? Prevenciós programok (önismeret, párkapcsolat, drogfogyasztás, egészséges életmód Rendhagyó osztályfőnöki órák tartása egy téma köré szerveződve (pl. elsőéveseknek csapatépítés, vagy később konfliktuskezelés, stresszkezelés) Tanulási stílus vizsgálat Feszültségcsökkentés Egyéni konzultáció (alvás-, evés-, hangulatzavar, önismeret, jövőkép, párkapcsolatok) Beilleszkedési nehézség kezelése Pályaválasztási segítése Fejlesztő csoportok szervezése (kortárssegítő csoport) Konzultáció (egyénileg, vagy kiscsoportban) Krízis intervenció Konfliktusok feloldásának támogatása (tanárral, diákkal) Bármilyen probléma, amihez jól jönne egy külső segítség Önismereti kérdőívek GY.I.K.: Az iskolapszichológus tanár? Nem, egy olyan a tanítást segítő személy, akinek a feladata a tanárok, tanulók és a szülők közötti kapcsolatot segíteni. Nem vagyok én bolond, miért járnék én pszichológushoz? Ez teljesen másról szól. A „normális” diákok szembesülnek megoldandó helyzetekkel, attól, hogy valaki új nézőpontokat is megvizsgál, vagy segítséget kér, nem lesz bolond. Sőt az élethelyzet vagy probléma megoldása után, nem csak az adott helyzetben él meg sikerélményt, de a továbbiakban is védett lesz az ilyen jellegű problémákkal szemben. És valljuk be, mindenki szerette volna kipróbálni milyen is az, amikor valaki, aki nem elfogult nem csak odafigyel rá, de megpróbál a te lehetőségeidet és személyiségedet figyelembe véve lehetőségeket megmutatni. Átmeneti helyzetek is okozhatnak fejtörést, ráadásul az nagyon hasznos, ha valaki úgy segít  egy döntés meghozatalában, hogy csak a mi érdekünket nézi. Elmesélhetek a barátnőmnek is mindent, miért más ez? Az nagyon jó, ha vannak baráti kapcsolataid, ezek nagyon értékes és fontos pillanatok. A pszichológusi konzultáció viszont más. A barátaid sokszor rengeteget tudnak segíteni. A pszichológus feladata viszont az, hogy elfogulatlanul, az összes tudását bevetve a jelen helyzetre fókuszálva segítsen neked a helyzet kezelésében. Nem tesz semmit helyetted, de támogat ott és abban, amire neked éppen szükséged van. Egyszóval valószínű máshogyan közelíti meg a kérdéseket és más hasznod is lesz a konzultációból. És mi van, ha én nem akarom kiteregetni a problémáimat? A pszichológusokat titoktartási kötelezettség kötelezi, ami alól felmentést csak az adhat, ha vészhelyzetet észlel. Kipróbálnád, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban? Esetleg kíváncsi vagy, te vagy egy barátod/barátnőd esetleg az osztályotok? Akkor keress bátran! Jelentkezni személyesen, de akár osztályfőnök, kollégiumi nevelő, tanár segítségével, e-mailben vagy telefonon lehet. Elérhetőségeim: Személyesen: a BSZC központi épületének földszintjén, a tanácsadói szobában Telefonon: +36 30 213-0184 E-mailben: kitti.koromi@bszc.hu Keress fel bátran!  

Szülők, gondviselők

2015.10.16
Kedves szülők, gondviselők! Körömi Kitti vagyok, jelenleg a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakképző Iskolája és Kollégiuma, továbbá a Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája, valamint a Békéscsabai SZC Kós Károly Építő-, Fa- Szolgáltatóipari Szakképző Iskolája iskolapszichológusa. 2013-ban szereztem pszichológusi végzettséget a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia szakán Iskolapszichológia és tanácsadás szakirányon. Jelenleg is folytatom a képzésem, pedagógiai szakpszichológus szakirányon.  Az én feladatom a két szakképző iskolában a pedagógiai munka segítése. Célom, hogy támogassam a diákok, tanulók és a szülők munkáját, amit az iskola sikeres elvégzésébe fektetnek. Várom megkeresését: ha úgy érzi, fontos lenne konzultálni egy bizonyos probléma vagy élethelyzet meglétéről, ami befolyásolhatja a gyermeke teljesítményét, vagy iskolai közérzetét. ha változást tapasztal gyermeke viselkedésében, és e mögött iskolai problémát sejt. ha egy adott kérdésben szeretne konzultálni a további lehetőségekről. ha úgy gondolja, hasznos lehet a gyermeke tanulási módszerének, lehetőségeinek vagy iskolai környezetének jobb megismerése. esetleg bármilyen más kérdése van. Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen beszélgetne velem gyermeke kapcsán, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal! Elérhetőségeim: Személyesen: előre egyeztetett időpontban, a BSZC központi épületének földszintjén, a tanácsadói szobában Telefonon: +36 30 213-0184 E-mailben: kitti.koromi@bszc.hu  

Tanárok

2015.10.16
Kedves Kollégák! A 2015/16-os tanévben is én fogom iskolapszichológusként közvetlenül segíteni a pedagógiai munkát a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakképző Iskolája és Kollégiumában, továbbá a Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájában, valamint a Békéscsabai SZC Kós Károly Építő-, Fa- Szolgáltatóipari Szakképző Iskolájában. Miért jó a „saját” iskolapszichológus? Lehetőség a prevencióra Az iskola egyedi sajátosságainak figyelembevétele Krízisintervenció Jobban beépül a pszichológusi segítségnyújtás a mindennapokba, nem lesz ijesztő, vagy ciki Rendszerszintű megközelítés Nem a „problémásak” kiemelése, hanem osztályszintű probléma kezelés A pedagógus is kap segítséget, visszajelzést   Lehetőségek: Csoportos konzultáció Egyéni konzultáció Osztályszintű problémák kezelése (kríziskezelés, negatív légkör oldása, szociomertria, csapatépítés) Helyzetek más szempontú megismerése Rendhagyó osztályfőnöki órák (konfliktuskezelés, stresszkezelés stb.) Tanácsadás Pszichoedukáció Önismereti csoport Mérések, objektív kérdőívek alkalmazása Amennyiben bármelyik lehetőség felkeltette az érdeklődésed, bátran keress meg az alábbi elérhetőségeken: Személyesen: a BSZC központi épületének földszintjén, a tanácsadói szobában Telefonon: +36 30 213-0184 E-mailben: kitti.koromi@bszc.hu  

Elérhetőségek

2015.08.19
Békéscsabai Szakképzési Centrum Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. Telefon: 66/441-314 WEB: www.bszc.hu E-mail: centrum@bszc.hu   Tagiskolái: Békéscsabai SZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7., telefon: 66/441-004)   Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma (cím: 5600 Békéscsaba, Gábor köz 1., telefon: 66/325-636)   Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32., telefon: 66/445-845)   Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (cím: 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1., telefon: 66/441-511)   Békéscsabai SZC Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8., telefon: 66/328-785)   Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma (cím: 5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5., telefon: 66/322-611)   Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma (cím: 5600 Békéscsaba, Deák utca 6., telefon: 66/443-006)   Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma (cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57., telefon: 66/323-022)  
Békéscsabai Szakképzési Centrum
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
Békéscsabai Szakképzési Centrum
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314